Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Kjærlighetspartiet

Kjaerlighetspartiet.no.
Kjaerlighetspartiet på Facebook.

Etablert 27.11.2019

Vi fronter innføringen av et dynamisk system for aktiv folkestemme. Alle er likeverdige og har en stemme i dette systemet. Et ekte demokrati tillater befolkningen å lede seg selv.

Fra programmet:

Kjærlighetspartiet er et politisk parti som jobber for å imøtekomme den stadig voksende oppslutningen rundt ‘opprop for systemendring’ i samfunnet.

Hvis et demokrati skal tjene folket – må folket ha den reelle makten, samt helhetlig forståelse i de debatter de skal være med å avgjøre. Dette er svært vanskelig når:

1. Politikerene kan vedta lover og bestemmelser bak ryggen på offentligheten.

2. Vi lever i et informasjonssamfunn der sannheten trues av enorme økonomiske interessekonflikter i de aller fleste fag- og forskningsmiljø. Dette bidrar til å splitte befolkningen, og svekker vår styrke som fellesskap.

Gjennom å innføre en ny grunnlov som bestemmer at vår styreform skal være et Direkte demokrati kan vi overføre den reelle makten til folket og realisere nødvendige endringer. Dagens parlametariske system med partipolitikk, der stortinget har den reelle makten vil da opphøre.

Direkte demokrati er ingen ny ide, men har vært gjeldende styreform i Sveits siden 1848. Sveits’ politiske system er kjent som verdens mest veldrevne demokrati. Vi ser at også denne modellen kan utbedres.

Ved å skille politikk, media og forskning fullstendig fra økonomi, samt innføre et nytt dynamisk system for folkeavstemninger er Kjærlighetspartiets mål at sannhet, rettferdighet og fellesskapets beste blir vår høyeste autoritet. Et system der alle får sin stemme hørt, der lobbyisme og korrupsjon ikke lenger er mulig, og der alle instanser opererer utelukkende med hensyn til fellesskapets beste.

En gruppe dedikerte mennesker jobber for å utforme detaljene for hvordan et slikt system kan fungere slik at det blir sikkert, ryddig, og enkelt for alle å bruke. Vi anerkjenner alle andre organisasjoner som jobber for samme mål, og inviterer til samarbeid med forslag om at vi alle samles under en og samme fane – for å kunne få nok oppslutning til å gjennomføre de nødvendige endringene.

Kjærlighetspartiet vil fungere som en kommunikasjons-enhet for å fremme ideer og muligheter som vi, i samråd med visjonærer og eksperter innen ulike felt ser fellesskapet vil være tjent med. Dette er ikke ‘føringer’ vi vil påtvinge folket, men rett og slett forslag til tiltak for å synliggjøre forbedringene vi ser er mulig å tilføre samfunnet på kort og lang sikt, i et mer dynamisk og åpent system.

Kjærlighetspartiet er et formelt stiftet politisk parti i brønnøysundregisteret, som vil registreres i partiregisteret så fort vi har fått samlet inn 5000 fysiske underskrifter. Vi behøver i tillegg en egen liste med 500 fysiske underskrifter i hvert fylke vi skal stille liste under neste års stortingsvalg.

Kilde: Medium.

Drevet av Blogger.