Norgespartiet

torsdag 15. januar 2009

Nettside: Norgespartiet


Del 4:

Fra 2008 fremstår Norgespartiet som et selvstendig parti som forfekter Norsk uavhengighet, kristne verdiser og kamp mot EU. Partiet er veldig opptatt av Bertram Dybwad Brochmann.

Norgespartiets talsrør oppfattes av mange som sterkt konspirasjonsteoretiske.

Leder er Lars Ivar Rønbeck

--------------------------------------------------------------------


Del 3:

Sakset fra Demokratene-Oslo sin webside 06.10.04:

Pressemelding.

To partier blir til ett.

Norgespartiet har i dag den 28. september 2004 besluttet å gå inn i Demokratene.

Disse to partier står for den samme politikk og program.

Vi kan få utført en mye større bredde i politikken sammen, enn hver for oss. Derfor utfordrer undertegnede også andre partier å gjøre det samme.
Med en samling av flere partier har vi mulighet å få både mandater til stortinget ved valget i 2005, og en bedre økonomi, samt påvirke stortinget til å føre noe av vår gode politikk til fordel for land og folk.
Ved valget i fjor stemte omkring 50 % av velgerne. Disse 1,5 millioner velgere får nå en mulighet å påvirke politikken som utføres i dag, i en mer retning av omsorg og en mer rettferdig fordeling av de økonomiske midler landet flyter over av, nemlig vår store oljeformue som i 2008 kanskje kan være så stor som 2000 milliarder.

Hjemmesitterne og andre velgere som ikke har bestemt hvilke parti de skal stemme på neste år, bestemmer om de vil ta over styringen av landet. Eventuelt ved hjelp av Demokratene.?
Her er noen av våre gode saker som Demokratene vil arbeide for å få gjennomført:

Arbeide for:
At Norge ikke skal bli medlem av EU.
Å få bort alle bomringer, og la heller bensinprisen økes noe, og ta bort de andre
13 avgifter som er lagt på bilen. Veiutbyggingen skal finansieres over statsbudskjettet.
Helse og eldretjenesten må økes og legges bedre til rette for den enkelte.
At minstepensjonen økes opp mot lønnstrinn 1 i statens regulativ.
At hele eiendomskatten avvikles, samt alle andre kommunale avgifter.
Å styrke kriminalomsorgen, med opprettelse av en hurtigdomstol som et forebyggende element mot ungdom og voldskriminalitet.
Å bruke litt mer av vår store oljeformue til beste for den enkelte og samfunnet.
At alle respekterer vår Grunnlov, og ikke prøver å minimere dens autoritet.

Med hilsen
Emanuel Valand
Tidligere leder av Norgespartiet
Nå medlem av Demokratene

--------------------------------------------------------------------

Del 2:

Sakset fra TV2s diskusjonsfora 21.09.04:

Norgespartiet vil:
# Arbeide imot norsk medlemskap i EU.
# Vil bruke en del mer av oljeformuen til fordel for hele folket.Spesielt til kommunene.
# Ta bort alle landets bomringer, og la oljeformuen betale for nybygging av veier.
Alle avgifter som er pålagt bilen utgjør snart 60 milliarder.Bare bensinavgiften utgjør 18 milliarder.
# Gi mer støtte til småbedriftene,bønder og fiskerne. På visse vilkår.
# Vise respekt for Grunnloven, og følge den.
# Arbeide for å sikre husdyrene mot rovdyrene på en bedre måte enn det blir gjort i dag.
# Restaurere alle landets offisielle bygninger, kirker, skoler m.m.
# Forandre og forbedre hele vår samferdselspolitikk.
# Gi mer og større økonomiske bevilgninger til forskning.
# Forandre på skatte og avgiftspolitikken.
# Værne om privatskoleloven og religionsfriheten i landet vårt.
# Gi de fattige bedre livsvilkår.
# Ha et sterkt forsvar med et godt utbygd heimeværn.
# Intensivere byggingen av gasskraftverk og vinnmøller.
# Hjelpe trengende mennesker i nød, der de bor, og føre en forsvarlig asylpolitikk.
# Være enig med FN å opprette en politistyrke som kan gripe inn der "Dispoter" finnes, og arbeide mot
den voksende volden og terroren i verden.
Dette var noe av vårt gode program, Ta kontakt med oss og vær med på den videre utviklingen av Norgespartiet. Tlf. 51 67 01 48.

Emanuel Valand formann for Norgespartiet.

--------------------------------------------------------------------

Del 1:
Sakset fra Kristent Samlingsparti sin webside 05.02.04:

Nytt parti på gang?
Via e-post er jeg blitt anmodet om å meddele lesere av KSnettavis at det av fhv. generalsekretær i Kristent Samlingsparti igangsatte arbeide for å få til et nytt parti under navnet NORGESPARTIET, ikke har noen forbindelse med Kristent Samlingsparti. Om det skulle dukke opp et partiprogram som nærmest vil se ut som en kopi av KS sitt program, så er den ingen forbindelse mellom Emanuel Valands aktiviteter og Kristent Samlingsparti.


Ørnulf Nandrup- Landsformann i KS

Drevet av Blogger.