Revolusjon

Revolusjon

ML-gruppa Revolusjon er en kommunistisk, partiforberedende organisasjon som arbeider for å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistparti i Norge. Revolusjon ble organisert etter marxist-leninistiske prinsipper på det 1. ordinære årsmøtet våren 1998.

Målet har hele tida vært å skape forutsetningene for gjenreising eller reorganisering av et marxist-leninistisk arbeiderparti. ML-gruppa Revolusjon ønsker å forene folk med kommunistisk overbevisning i ett parti trygt forankret i marxismen-leninismen, uten det de kaller "fremmede ideologiske tilsetninger".

Alle som støtter plattforma og anerkjenner organisasjonens lover, kan søke om medlemskap. Søknader behandles individuelt. Det er også mulig å være sympatisør.

ML-gruppa Revolusjon gir ut bladet Revolusjon, et marxist-leninistisk tidsskrift.

Historie
Den harde kjernen i ML-gruppa Revolusjon fant sammen i Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) på 70-tallet. Kommunistisk Arbeiderforbund ble ledet av Kjell Hovden og bestod opphavlig av utbrytere fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) som støttet det marxist-leninistiske Arbeidets Parti i Albania. Kommunistisk Arbeiderforbund ble imidlertid rammet av en rekke splittelser, og aktivistene som senere er kjent fra ML-gruppa Revolusjon brøt etter en tid ut og dannet Marxist-leninistisk forbund.

På tross av hardt arbeid og hektisk aktivitet uteble suksessen for Marxist-leninistisk forbund, og organisasjonen ble borte på midten av 80-tallet. De gjenværende aktivistene valgte i en periode å redusere ambisjonsnivået og ML-gruppa Revolusjon ble dannet i 1987 som et redaksjonskollektiv. Først 11 år senere, på det første ordinære årsmøtet våren 1998, ble gruppa reorganisert etter marxist-leninistiske prinsipper. Gjennom Komunistisk Forum forsøkte organisasjonen også en periode å drive frem en enhet mellom kommunister av ulikt slag, først og fremst da NKP og Arbeidernes Kommunistparti (AKP).

Ved valg støtter ML-gruppa Revolusjon opp om Rød Valgallianse. Kjente RV-ere fra Revolusjon inkluderer blant annet Kristine Mollø-Christensen som i en periode var medlem av partiets arbeidsutvalg. Aktivistene fra Revolusjon hadde som intensjon å opprettholde Rød Valgallianse som en revolusjonær venstrefront der ulike grupperinger og fraksjoner kunne delta på like fot. Revolusjon var i mot det de oppfattet som en høyredreining av Rød Valgallianse mot slutten av 1990-tallet, og har siden nedprioritert arbeidet der. Lederen i Revolusjon er Jan Steinholt.

ML-gruppa Revolusjon prioriterer i dag arbeidet i Nei til EU og Komiteen for et fritt Irak.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.