Tjen Folket

Tjen Foket

"Tjen Folket" er en marxist-leninistisk gruppe etablert av tidligere medlemmer i AKP og Rød Ungdom. Gruppe skal ha blitt ekskludert fra AKP etter at de planla å kuppe partiet. Talsmann for folketjenerne er Henrik Ormåsen.

Overgangen fra kapitalismen til kommunismen

I tråd med marxismen mener TF at dagens samfunn er et borgerlig demokratisk diktatur. De mener videre at borgerskapet (den rikeste/ mest priviligerte klassa) ikke vil gi fra seg sine privilegier frivillig, og at et forsøk på fredlig overgang til kommunismen vil bli møtt med væpna motstand. Som argumentasjon for dette henviser de bla. til Chile hvor sosialistpartiet, med Salvador Allende som partileder vant valget i 1970, og som ble styrta i et kontrarevolusjonært kupp leda av Augusto Pinochet.

Tjen folket mener derfor at en overgang til sosialismen ikke kan skje gjennom parlamentariske valg, og at den sannsynligvis også vil måtte bli væpnet.

Dagens samfunn, kapitalismen
Gruppa mener videre at dagens problemer med fattigdom, en kommende økologisk katastrofe ikke kan løses i et markedsøkonomisk system. De mener at mennesket selv må få kontroll over produksjonen og innføre planøkonomi, slik at miljøomkostninger, hensyn til menneskene i prodkuksjonen osv. også blir tatt med i beregninga, og ikke bare bedriftsøkonomiske kalkyler.

Vitenskap
For å kunne endre på systemet mener Tjen folket at en må bruke vitenskapen for å få faktiske kunnskaper om hvordan kapitalismen fungerer. Til dette baserer de seg på marxismen-leninismen Mao Tse Tungs tenkning (gjerne omtalt som maoismen).

Kommunismens første fase
Under revolusjonen mener TF at proletariatet (eller arbeiderklassen) først må styrte dagens diktatur og erstatte det med et flertallsdiktatur skapt av de undertrykte klassene, for å forhindre at den gamle herskerklassen med makt vil gjenopprette det gamle systemet (kapitalismen) gjennom en kontrarevolusjon.

Dette nye systemet kalte Marx for «kommunismens første fase». I senere tid er denne fasen mer kjent som «sosialismen». Dette er et overgangssamfunn med store rester fra det samfunnet det springer ut i fra (bla. vil klasseskillet fortsatt eksistere)

Etter hvert mener de (i tråd med Friedrich Engels) at klassene vil «visne hen» og at en vil gå inn det klasseløse samfunnet.

Kommunismens andre fase
Målet for TF er det Karl Marx kalte frihetens rike også kalt kommunismen, eller kommunismens andre fase. «Frihetens rike» ses på som en motsetning (se motsigelse) fra «nødvendighetens rike». Under kapitalismen og også kommunismens første fase mener de at «nødvendighetens rike» vil være det dominerende, men at den gradvis vil reduseres, og gå over til større frihet for individene.

TF i forhold til andre partier på venstresida
Tjen Folket har sine røtter i den nye marxist-leninistiske bevegelsen som vokset frem på 60- og 70-tallet i Norge først og fremst representert ved Arbeidernes kommunistparti (AKP). På 1980-tallet veltet en høyrebølge over Norge. AKP ble også i stor grad berørt av dette, kanskje spesielt på grunn av problemene i de sosialistiske statene i øst.

Mot slutten av 1980-tallet og på begynnelsen av 1990-tallet gjennomførte AKP flere viktige programmatiske endringer. feministisk, økologisk og anti-eurosentrisk kritikk ble tatt opp i programmet, mens andre klassiske marxistisk-leninistiske prinsipper ble fjærnet. Blant annet fjernet AKP begrepet proletariatets diktatur, som av Lenin ble omtalt som «et nøkkelspørsmål» i motsigelsen mellom reformistene og de revolusjonære, fra partiprogrammet sitt. Tjen folket representerer deler av de fremste kritikerne mot denne utviklingen. De mener videre at AKP ved dette ikke bare tar avstand fra leninismen, meg også selve marxismen, siden blant annet teorien om proletariatets diktatur er laget av Marx og Engels, og ikke Lenin. Av denne grunn blir de også gjerne omtalt som dogmatiske. Selv er de uenige i dette, og mener de er har gjort en rekke tilpasninger av den marxistiske teorien, for vårt land og vår tid.

Det nøyaktige medlemstallet til Tjen Folket, og hvem som sitter i gruppas ledelse, er ikke offentlig kjent. Henrik Ormåsen, gruppas talsperson og eneste offentlige medlem, ble ekskludert fra AKP og Rød Ungdom i 1997.

Kilde: Wikipedia

Sakset fra Frontlinjer.no, 18.08.08:

Maoistgruppen Tjen Folket skriver på sine nettsider at organisasjonen Revolusjonær Kommunistisk Ungdom i dag har aksjonert mot Stortinget, «som en reaksjon på at krigsforbryterne der inne slipper straff.» Aktivistene helte rødmaling over stortingstrappen for å markere avsky over krigen i Afghanistan. Det hittil ukjente RKU skal være ungdomsforbundet til den omstridte maoistgruppen.

Sammenlikner norske politikere med Karadzic
I en medbragt løpeseddel sammenlikner det nystiftede RKU norske stortingspolitikere med den serbiske krigsforbryteren Radovan Karadzic.

«Radovan Karadzic måtte la skjegget og håret gro og utgi seg for å være ekspert på alternativ medisin for å gjemme seg for krigsforbryterdomstolen. Men krigsforbryterne i det norske stortinget kan vise seg offentlig dag ut og dag inn uten å frykte at lovens lange arm innhenter dem,» heter det i løpeseddelen.

Tjen Folket linker også til domenet kommunisme.no som oppgis å være hjemmesiden til Revolusjonær Kommunistisk Ungdom. Sidene inneholdt til og begynne med ingen politiske dokumenter, men i løpet av dagen ble det lagt opp en politisk plattform. Som eneste kontaktperson står Kenneth Fuglemsmo, tidligere nestleder i Arbeidernes Kommunistparti.

- Revolusjonær Kommunistisk Ungdom er ny politisk ungdomsorganisjon, sier Fuglemsmo til Frontlinjer og forklarer at RKU er det nye ungdomsforbundet til Tjen Folket.

Han understreker at Tjen Folket stadig regner seg som et partibyggende prosjekt til tross for at de nå har en egen ungdomsorganisasjon. Flertallet av de kjente medlemmene av Tjen Folket er også medlemmer av partiet Rødt. Fuglemsmo regner det allikevel ikke som naturlig at unge kommunister skal jobbe i Rødts ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom.

- Nei, det har vi jo prøvd og det ble ikke satt noe pris på av Rød Ungdom. Vi har alltid hatt politiske motforestillinger mot RU, men det var først etter eksklusjonene at det ble umulig for oss å arbeide der. Arbeidsforholda ble kraftig forverra før sommeren, sier Fuglemsmo.

Plass til kommunister i Rød Ungdom
Leder i Rød Ungdom, Mari Eifring står fast ved at eksklusjonene av medlemmer med tilknytting til Tjen Folket var nødvendig.

- Grunnen til at de ble kasta ut var at de ikke forholdt seg til RUs vedtekter. Alle som forholder seg til vedtektene våre er velkomne til å jobbe i Rød Ungdom, sier hun. Eifring mener også Rød Ungdom har plass til kommunister.

- Vi har plass til politiske motsetninger i Rød Ungdom, så lenge folk står inne for den politiske plattformen vår.

RU-lederen tar den nye konkurrenten med knusende ro. Hun tror ikke de vil bli noen viktig konkurrent for Rød Ungdom.

- Nei, Rød Ungdom klarer fint å rekruttere medlemmer. Det går så det suser, faktisk! Jeg sover godt om natta, avslutter Eifring tilfreds.

Drevet av Blogger.